Arbo & Gezondheid

Met het beleid Arbo & Gezondheid streeft Bravis ziekenhuis naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hieronder staan de belangrijkste thema’s die in 2018 zijn opgepakt:

  • Begin 2018 is door Preventned het onderzoek met de WerkVermogensMonitor® ‘Hoe gaat het met jou?’ uitgevoerd. Van alle Bravis medewerkers heeft 58% aan het onderzoek deelgenomen. De uitkomsten zijn bij deze respons representatief te noemen voor de hele organisatie. Medewerkers met een lage score hebben een persoonlijk gesprek aangeboden gekregen om na te gaan of er interventies nodig waren om uitval te voorkomen. Ook zijn er op één of meer speerpunten vanuit dit onderzoek opgenomen in de kwaliteitsmatrix en toegevoegd aan het plan van aanpak RI&E.
  • Leidinggevenden zijn getraind op het gebied van verzuim, inzetbaarheid en gedrag. De trainingen richten zich op het voeren van het juiste gesprek, preventie, wetgeving (zoals Wet verbetering poortwachter) en verzuimmanagement.
  • Begin 2018 is de nieuwe functie van verzuim- en re-integratie adviseur ingesteld. Deze adviseurs richten zich op de begeleiding van medewerkers met langdurig verzuim en op ondersteuning van leidinggevenden bij dossiervoering conform de Wet verbetering poortwachter. Zo verwacht Bravis ziekenhuis onder andere het aantal langdurige verzuimcasussen terug te brengen.
  • Om medewerkers mee te nemen in de verzuimvisie van Bravis ziekenhuis zijn een verzuimfilm en -folder ontwikkeld.
  • De RI&E levert een rapportage op met een overzicht van knelpunten op veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s. In samenwerking met een arboconsultant en gecertificeerd hoger veiligheidskundige is in 2018 een rondgang RI&E uitgevoerd op 34 afdelingen. De overige afdelingen hebben een update gedaan door het plan van aanpak te actualiseren.
  • In 2018 zijn 78 individuele (preventieve) werkplekonderzoeken uitgevoerd door een externe bedrijfsfysiotherapeut.
  • In het kader van het Generatiebeleid is een start gemaakt met het ontwikkelen van een generatieproof vitaliteitsportaal voor alle medewerkers. Het doel van dit portaal: het ondersteunen van het vitaal en duurzaam inzetbaar houden van onze medewerkers.
  • Op het gebied van Agressie en Geweld zijn (aanvullend op de e-learning) praktijktrainingen georganiseerd voor risicoafdelingen.

Naar aanleiding van de lage vaccinatiegraad en de personele knelpunten eind 2017-begin 2018 vanwege de griepepidemie, is in 2018 een uitgebreide campagne gevoerd om de vaccinatiegraad voor griepvaccinaties te verhogen. Dit heeft geresulteerd in een vaccinatiegraad van 31,5% in 2018.