Medezeggenschap

De volgende medezeggenschapsorganen hebben in het Bravis ziekenhuis een formele positie: Cliëntenraad, KinderAdviesRaad, Ondernemingsraad, Vereniging Medische Staf, Medisch Specialistische Bedrijven, Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband en Verpleegkundige AdviesRaad.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Bravis ziekenhuis is het medezeggenschapsorgaan voor alle cliënten van de gehele ziekenhuisorganisatie. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Leden worden op voordracht van de Cliëntenraad benoemd door de Raad van Bestuur.

KinderAdviesRaad

De KinderAdviesRaad (KAR) is in november 2017 geïnstalleerd. In 2018 zijn er vijf bijeenkomsten van de KAR geweest. Hierin werd onder andere gesproken over hoe de zorg voor kinderen in Bravis ziekenhuis verbeterd kan worden. Maar ook algemene onderwerpen stonden op de agenda, zoals een rookvrij ziekenhuis en de toekomstvisie van Bravis ziekenhuis.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) heeft 17 zetels. In oktober 2018 waren verkiezingen gepland, maar die zijn niet doorgegaan omdat er zich slechts 16 kandidaten hadden aangemeld. Deze 16 kandidaten zijn geïnstalleerd en vormen de nieuwe OR. De OR wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, vicevoorzitter en ambtelijk secretaris.

Vereniging Medische Staf

De Vereniging Medische Staf (VMS) bestond op 31 december 2018 uit 243 gewone leden en 37 buitengewone leden. De buitengewone leden zijn bijvoorbeeld chefs de clinique en gastspecialisten. De VMS richt zich voornamelijk op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, maar soms ook op stafbreed strategisch beleid.

Medisch Specialistische Bedrijven

Sinds 1 januari 2015 zijn in het Bravis ziekenhuis zeven Medisch Specialistische Bedrijven (MSB) actief. In een MSB hebben zich vrijgevestigde medisch specialisten verenigd. Van de Coöperatie MSB Bravis U.A. is ruim de helft van de vrijgevestigden lid. Het bestuur hiervan overlegt tweewekelijks met de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben de vakgroepen dermatologie, radiologie, pathologie, medische microbiologie, plastische chirurgie, oogheelkunde en neurochirurgie elk een eigen MSB opgericht. De Raad van Bestuur heeft met elk MSB een identieke samenwerkingsovereenkomst gesloten. Tevens is in 2017 met de Coöperatie MSB Bravis een addendum met kwaliteitsafspraken getekend.

Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband

Sinds 1 januari 2015 zijn in het Bravis ziekenhuis zeven medisch specialistische bedrijven actief. In een MSB hebben zich vrijgevestigde medisch specialisten verenigd. Van de Coöperatie MSB Bravis U.A. is ruim de helft van de vrijgevestigden lid. Het bestuur hiervan overlegt tweewekelijks met de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben de vakgroepen dermatologie, radiologie, pathologie, medische microbiologie, plastische chirurgie, oogheelkunde en neurochirurgie elk een eigen MSB opgericht. De Raad van Bestuur heeft met elk MSB een identieke samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Verpleegkundige AdviesRaad

De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) adviseert de Raad van Bestuur om de kwaliteit van verpleegkundige zorg te waarborgen én te verbeteren. Ook stimuleert de VAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en bevordert het professionalisering en profilering van de beroepsgroep.