Optimalisatie (bedrijfsvoering)

Financiële risico’s en onzekerheden

Een belangrijke onzekerheid in de ziekenhuissector, en daarmee voor Bravis ziekenhuis, blijft elk jaar het macrobeheersinstrument (MBI) dat door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan worden ingezet om overschrijdingen van het macrokader terug te vorderen bij instellingen voor Medisch Specialistische Zorg. De uitkomsten van de rechtmatigheidcontroles 2018 en het zelfonderzoek zijn ingeschat en verwerkt. De uitkomsten van deze controles en onderzoeken zijn sterk verbeterd en gestelde doelstellingen voor 2018 zijn gerealiseerd. Met enkele bijzondere risico’s zoals de afhandeling van Integrale Geboortezorg (IGZ) en de invoering van e-health-producten is rekening gehouden.

Introductie van een nieuwe productstructuur voor dure geneesmiddelen in 2017 heeft geleid tot nieuwe onzekerheden. Deze onzekerheden zijn in 2018 grotendeels opgelost, maar brengen vooralsnog enige onzekerheid met zich mee. Ook de afhandeling van de schadelast draagt bij aan onzekerheid, maar inmiddels zijn de jaren tot en met 2016 afgehandeld met zorgverzekeraars. Zo is het risico beperkt.

Planning & Control-cyclus

Met de Planning & Control-cyclus wordt beoogd het management te voorzien van een sturingsinstrument om de bedrijfsvoering op transparante, planmatige en toetsbare wijze in te richten, de voortgang van activiteiten te bewaken en gestelde doelen te realiseren.

Verbetering bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering van Bravis ziekenhuis zijn in 2018 diverse verbeteringen doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan verbeteringen op het gebied van doelmatigheid, Horizontaal Toezicht, risicomanagement, Treasury en afspraken met zorgverzekeraars.

Resultaten en verantwoording

Benieuwd welke resultaten Bravis ziekenhuis heeft behaald? Lees hier meer informatie over onze resultaten (en doelstellingen) en lees meer over de bijbehorende verantwoording.

 

(exploitatie)Resultaat

De omzetgroeiverwachting voor de komende jaren is beperkt, tarieven staan onder druk en volumegroei is niet meer vanzelfsprekend. Aandacht voor beheersing van de zorgkosten is blijvend noodzakelijk.