Raad van Toezicht

In 2018 is met veel inzet gewerkt aan de doelstellingen opgenomen in het dynamisch beleidsplan 2015-2017, waarvan de looptijd met één jaar werd verlengd, en aan de invulling van de zorgprofielen voor beide hoofdlocaties. De toenemende zorgzwaarte van patiënten is hierin een weerbarstig vraagstuk. De Raad van Toezicht onderstreept het belang van een goed personeelsbeleid om toegerust te zijn om de bijbehorende zorgtaken uit te voeren. Er is veel waardering voor de medewerkersprestaties en het is prettig dat deze waardering tot uitdrukking komt in de ontvangen NIAZ-accreditatie. De Raad van Toezicht wil alle medewerkers bedanken voor de getoonde inzet. Dankzij deze inzet is het mogelijk om nu én in de toekomst kwalitatief verantwoorde zorg in West-Brabant te blijven leveren.

Governancecode Zorg

Bravis ziekenhuis past de door Brancheorganisaties Zorg opgestelde Governancecode Zorg toe. De afzonderlijke principes van deze code zijn de afgelopen periode besproken met de Raad van Bestuur, waarbij bijzondere aandacht is voor waarden, gedrag en normen. Ook is er aandacht voor het werkgeverschap, de klankbordfunctie en het maatschappelijke mandaat van de Raad van Toezicht. Op basis van de Governancecode Zorg geeft de Raad van Toezicht op de website van Bravis ziekenhuis een uiteenzetting over toezichtvisie, taakopvatting, profiel, samenstelling en de (neven)functies van leden.

Verantwoording beleid en functioneren Bravis ziekenhuis

Op initiatief van de Raad van Toezicht heeft Bravis ziekenhuis in oktober 2018 publiekelijk verantwoording afgelegd over zijn beleid en functioneren (‘Bravis en Samenleving: Terugkijken en Vooruitzien’). Bestuur, medisch specialisten en toezichthouders deelden met politici, maatschappelijke organisaties en geïnteresseerden de resultaten, plannen voor de komende jaren en (ethische) dilemma’s waarmee het ziekenhuis te maken heeft. De onderwerpen e-health en de mogelijke nieuwbouw op één hoofdlocatie kwamen aan bod. Transparantie van de nadere besluitvorming over deze nieuwbouw is een vereiste en de Raad van Toezicht volgt dit proces op de voet.

Themasessie hoofdlocatie Bravis ziekenhuis

Naast de reguliere vergaderingen is in 2018 ook een themasessie gehouden. Dit ging over de ontwikkeling op het toekomstig zorgconcept in relatie met de mogelijke scenario’s van één hoofdlocatie. Naast externe sprekers en het managementteam van het ziekenhuis, waren vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verpleegkundige Advies Raad en de Vereniging Medische Staf aanwezig. Nadere vervolgafspraken zijn hierover gemaakt en de Raad van Toezicht zal dit belangrijke thema ook in 2019 intensief blijven volgen.

Overige besluiten

Vanzelfsprekend is er goedkeuring gegeven aan de begroting 2019, de jaarrekening 2017, de strategische risico-inventarisatie en de voortgang in het Strategisch Dynamisch Beleidsplan 2018-2020. Daarnaast is aandacht besteed aan strategieontwikkeling op het gebied van kwaliteit en continuïteit in bestuur en toezicht binnen Bravis ziekenhuis. Ook aan de herdefiniëring van de destijds opgestelde profielen van de locaties Roosendaal en Bergen op Zoom, portfoliodiscussie in relatie tot verwachte zorgontwikkelingen in Zuidwest-Nederland, patiënttevredenheid en de ervaren werkdruk in relatie tot een steeds schaarser wordende arbeidsmarkt van zorgprofessionals.

Samenstelling Raad van Toezicht