Raad van Bestuur

Sinds 1 juli 2017 bestaat de Raad van Bestuur van Bravis ziekenhuis uit twee personen, namelijk voorzitter Hans Ensing en lid Bianka Mennema-Vastenhout.

De Raad van Bestuur laat zich in zijn werk leiden door de Governancecode Zorg, de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD (Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg), de statuten van de stichting en het reglement Raad van Bestuur. In 2018 heeft de Raad van Bestuur samen met de Raad van Toezicht de statuten en de reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht getoetst aan de vernieuwde Governancecode Zorg en besloten deze te actualiseren. De afronding van dit traject vindt voorjaar 2019 plaats.

Andere belangrijke besluiten waren de vaststelling van het beleidsplan ‘Samen word je beter 2019-2021’, de concentratie van acute complexe zorg op locatie Bergen op Zoom en van de electieve orthopedie in de Orthopedie Kliniek op locatie Roosendaal, en het besluit om vanaf 2025 te gaan werken vanuit één hoofdlocatie. Deze besluiten zijn steeds genomen na raadpleging van de verschillende adviesorganen.

Het overleg met de Cliëntenraad, de KinderAdviesRaad, de Verpleegkundige AdviesRaad en de Vereniging van Medisch Specialisten in Dienstverband voert Bianka Mennema; met de Ondernemingsraad en het bestuur van de Coöperatie MSB Bravis, het grootste medisch specialistisch bedrijf van vrijgevestigde medisch specialisten, overlegt Hans Ensing. Zij overleggen samen met het bestuur van de Vereniging Medische Staf en het managementteam. De hiervoor genoemde besluiten en de voorbereiding op de NIAZ Qmentum accreditatie stonden vaak op de agenda’s.

Interview met Hans Ensing   Interview met Bianka Mennema-Vastenhout

Het overzicht van nevenfuncties van de Raad van Bestuur vindt u hier