Versterken patiënt

Met wie we ook samenwerken, de patiënt heeft altijd eigen inbreng. Daarmee komen we tegemoet aan het motto van Bravis ziekenhuis, ‘Samen word je beter’. De patiënt wordt continu uitgenodigd om mee te denken en te beslissen over de manier waarop zorg wordt verleend. De patiënt heeft een stem in het zorgproces. We vinden hiervoor een individuele, van mens tot mens gerichte houding én aanpak belangrijk. Dit vraagt om een verandering in de omgang tussen patiënt en zorgverlener.

Samen Beslissen

In 2017 is Bravis ziekenhuis aangesloten bij het landelijke project Samen Beslissen, een breed opgezet project van twaalf deelnemende ziekenhuizen. Het doel: Samen Beslissen goed op de agenda zetten en leren van elkaars ervaringen daarbij. Op 26 juni 2018 is het landelijk project afgesloten met een grote landelijke bijeenkomst. Het projectteam van Bravis heeft hier o.a. een workshop georganiseerd.

Deelprojecten
De deelprojecten waarmee we deel hebben genomen aan het landelijk project zijn:

 • COPD: meer patiëntregie vanuit thuis
 • Gezinsgerichte visite: samen met kind en ouders besluiten nemen bij klinische opname
 • Predialyse poli: samen besluiten nemen in dialysebeleid

Bravis ziekenhuis in de media

Hoe is Bravis ziekenhuis in het verslagjaar 2018 in de media verschenen? Alle gegevens zijn verzameld, zowel van externe partijen als van onze eigen website en socialmediakanalen, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Bekijk meer informatie hierover en download onze factsheet met verdiepende statistieken.

 • 'Beslist Samen Beslissen’

  De projectgroep heeft in de notitie ‘Beslist Samen Beslissen’ het beleid voor Samen Beslissen voor de komende jaren vastgelegd. Deze notitie is opgenomen in ons beleidsplan 2019 – 2021. In het beleidsplan zijn de doelen voor de komende jaren vastgelegd. Deze richten zich op drie gebieden:

  • Bewustzijn patiënt bevorderen
  • Bewustzijn zorgverlener bevorderen
  • Implementeren van Samen Beslissen in minimaal drie zorgprocessen per jaar
 • 3 goede vragen

  3 Goede vragen is een handig hulpmiddel voor patiënt en zorgverlener om tijdens gesprekken te komen tot een gezamenlijk besluit over onderzoek en behandeling. De methode is in oktober 2018 geïntroduceerd op alle poli’s van Bravis ziekenhuis. In 2019 zal dit project worden vervolgd. De methode bestaat uit de volgende drie vragen:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?
 • Nieuwe deelprojecten

  Eind 2018 is een samenwerking met stichting MedGezel verkend. In 2019 wordt er een pilot georganiseerd op de poli Reumatologie, waarbij MedGezel de patiënt ondersteunt bij het gesprek in de spreekkamer (op basis van Samen Beslissen). Daarnaast zijn er contacten gelegd met het Oncologie Centrum en de vakgroep Orthopedie om in 2019 te verkennen waar we Samen Beslissen kunnen verbeteren.

Oncologie Centrum

Sinds de opening van het Oncologie Centrum in 2016 is er een constante groei van het aantal spreekuren op de polikliniek. Er komen steeds meer nieuwe patiënten en vooral de toename van het aantal behandelmogelijkheden zorgt voor meer spreekuren. Ook op de dagbehandeling is een groei zichtbaar, mede dankzij het starten met immunotherapie. In de kliniek is met name een groei in het aantal opgenomen patiënten.

In 2018 is gestart met spreekuren van een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO). De BACO is er voor werknemers zonder een bedrijfsarts of arbodienst, zoals uitzendkrachten, ondernemers en zzp’ers. Maar ook werknemers die aangesloten zijn bij een arbodienst of bedrijfsarts kunnen voor advies bij de BACO terecht. In dat geval is het advies informerend en ondersteunend. De BACO geeft persoonlijk advies over:

 • Terugkeer in arbeidsproces, start en opbouw werk (re-integratie), werken tijdens de behandeling, omgaan met beperkingen, knelpunten in functies of specifieke functiegerichte problemen.
 • Werk-privébalans, bewegen en revalidatie en aanvullende ondersteuning.
 • Wetgeving rondom ziekte, zoals sociale wetgeving, ziektewet, verplichtingen, wet verbetering poortwachter en UWV.
 • Omgang en contact met werkgever.
 • Samen sterker

  De samenwerkingsnotitie ZRTI-Oncologie Centrum is in 2018 omgezet naar een actieplan. Zo zijn de websites van het ZRTI en Oncologie Centrum op elkaar afgestemd en zijn er twee gezamenlijke spreekuren. De afspraken met de eerstelijns fysiotherapie zijn verder uitgewerkt. Met de inloophuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom heeft een verdere verdieping plaatsgevonden in de afstemming en overgang van formele naar informele zorg.

 • Patiënttevredenheidsonderzoek

  De dagbehandeling en polikliniek van Bravis ziekenhuis hebben het cijfer 8,6 behaald in het patiënttevredenheidsonderzoek dat medio 2018 plaatsvond. De kliniek is niet meegenomen in dit onderzoek.

 • Doelgroepvoeding oncologie

  In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om binnen de dagbehandeling van het Oncologie Centrum op de locatie Roosendaal over te stappen op het aanbieden van gerechten op basis van smaaksturing. Patiëntgerechten worden aangepast aan de individuele smaakverandering die oncologische patiënten vaak ervaren. Door het toevoegen of weglaten van voedingsstoffen, kunnen gerechten qua smaak zodanig aangepast worden dat patiënten weer een goede smaakbeleving ervaren. Begin 2019 zal dit concept binnen de dagbehandeling van het Oncologie Centrum geïntroduceerd worden.

Informatiebijeenkomsten voor patiënten in het Bravis ziekenhuis

In 2018 zijn de volgende informatiebijeenkomsten gehouden over

 • Voorkomen ziekenhuisopname bij longaanval (i.s.m. Longfonds)
 • Darm- én gewrichtsontstekingen bij inflammatory bowel diseases (IBD) (i.s.m. Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland)
 • Bijeenkomst ‘Sarcoïdose, een zeldzame ziekte’ (i.s.m. Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland)

Lotgenotencontacten

In het verslagjaar hielden vier patiëntenverenigingen lotgenotencontacten bij Bravis ziekenhuis. Op locatie Roosendaal waren er in totaal éénentwintig lotgenotencontacten. Deelnemende verenigingen waren Nederlandse Stomavereniging (twaalf keer), ProstaatKankerStichting (vier keer), Diabetes Vereniging Nederland (drie keer) en Whiplash Informatiecentrum Europa (twee keer). Op locatie Bergen op Zoom was het Whiplash Informatiecentrum twee keer aanwezig.

Inloopochtend en -middag patiëntenverenigingen

In het verslagjaar hielden vier patiëntenverenigingen een inloopochtend of -middag bij Bravis ziekenhuis. Op locatie Roosendaal zijn er negen inloopdagen georganiseerd door vier verschillende patiëntenverenigingen, namelijk Diabetes Vereniging Nederland, Hematon, Longfonds en Patiëntenvereniging voor Neurostimulatie (PVVN).

Bravis Radar

Bravis ziekenhuis wil van patiënten weten hoe zij de zorg en behandeling ervaren. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Hiervoor is de BravisRadar ontwikkeld, een instrument waarmee patiënten aan de hand van vragenlijsten online hun ervaringen kunnen delen. De poliklinieken Oogheelkunde en Reumatologie gingen als eerste aan de slag met de BravisRadar.

Op maat

In nauw overleg met de beide teams zijn vragen ontwikkeld voor patiënten die een bezoek hebben gebracht aan de betreffende poli. De vragen hebben betrekking op de wachttijden op de polikliniek, de vriendelijkheid en behulpzaamheid van het team, de telefonische bereikbaarheid, de gastvrijheid en de bejegening van de medewerkers en artsen en de bereikbaarheid van de poliruimtes.

Direct zichtbaar

De resultaten van de vragenlijsten zijn meteen inzichtelijk voor de medewerkers van de betreffende polikliniek. Zo heeft het team zicht op wat er leeft onder de patiënten en kan het snel verbeteracties opzetten. Want dat is het doel van BravisRadar: de patiëntgerichte zorg en behandeling continu verbeteren. Na de geslaagde pilot bij Oogheelkunde en Reumatologie wordt de BravisRadar verder uitgerold onder de poliklinieken. Ook gaan de klinieken aan de slag met de BravisRadar.

Bravis E-Health

In Bravis ziekenhuis worden steeds meer eHealth-toepassingen in gebruik genomen. eHealth die tot doel heeft om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, zorgprocessen efficiënter in te richten en de patiënten meer regie over hun gezondheid te bieden.