Verbetering bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering van Bravis ziekenhuis zijn in 2018 diverse verbeteringen doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan verbeteringen op het gebied van doelmatigheid, Horizontaal Toezicht, risicomanagement, Treasury en afspraken met zorgverzekeraars.

Doelmatigheid

Binnen Bravis ziekenhuis is een aantal projecten uitgevoerd gericht op verbetering van de doelmatigheid. Een belangrijk project is de deelname van Bravis ziekenhuis aan de IAZ (Inkoop Alliantie Ziekenhuizen) waarbij een groot aantal ziekenhuizen gezamenlijk inkopen. Daarnaast loopt er een ziekenhuisbreed programma ‘Bravis Continu Verbeteren’, waarbij naast veiligheids- en kwaliteitsissues ook doelmatigheid nadrukkelijk aan de orde komt. Ook maakt Bravis ziekenhuis gebruik van benchmarkmogelijkheden op zorgprofielen zodat ineffiëncy’s bij zorgprocessen inzichtelijk worden en kunnen worden aangepakt.

Horizontaal toezicht

Bravis ziekenhuis heeft in 2018 verdere stappen gezet op weg naar Horizontaal Toezicht. Een daily auditing-tool is in 2018 uitgerold en er is bij een aantal specialismen interne audits uitgevoerd. Hiermee kan het ziekenhuis onvolkomenheden voor facturatie zoveel mogelijk bij de bron corrigeren. Afspraken met de zorgverzekeraars zijn gemaakt over het Control Framework, de te nemen stappen en de externe audit ten behoeve van de certificering. Het doel is om per 1 januari 2020 volledig over te gaan op Horizontaal Toezicht.

Risicomanagement

De uitgevoerde integrale risico inventarisatie heeft onder meer een aantal financieel-administratieve risico’s benoemd waarvoor beheersmaatregelen zijn genomen. Zo is meer aandacht gegeven aan de verbetering van de analyse en prognose van de omzetverwachting, en is het risico op onrechtmatig declareren verder beperkt met de uitrol van Casemix Correct en introductie van Horizontaal Toezicht.

Treasury

Naast het financieel meerjarenplan heeft Bravis ziekenhuis een gedetailleerde liquiditeitsplanning op maandniveau. De liquiditeitsplanning kent een aantal uitdagingen, waaronder vertraging in facturering, bevoorschotting en schadelastcorrecties die de actuele liquiditeitspositie sterk bepalen. Aan de bewaking van de liquiditeitspositie wordt veel aandacht besteed. Dit is belangrijk omdat het ziekenhuis bij een positief saldo, negatieve rente betaalt.

Zorgverzekeraars

Het verkoopbeleid is vertaald in een verkoopplan voor het jaar 2019. De verwachte zorgvraagontwikkelingen zijn met zorgverzekeraars besproken en de schadelastontwikkeling is onderwerp van gesprek. Op basis daarvan is onderhandeld en zijn er voor het jaar 2019 met alle zorgverzekeraars omzetafspraken gemaakt.