Resultaten en verantwoording

Het resultaat over 2018 is met 5,0 miljoen euro enigszins verbeterd ten opzichte van het jaar 2017. Hiermee is een omzetmarge behaald van ongeveer 1,5%. Het resultaat opgeschoond met incidentele posten, het genormaliseerd exploitatieresultaat is 4,5 miljoen euro. Dit genormaliseerd exploitatieresultaat blijft achter op het begrote resultaat van 5,6 miljoen euro. De belangrijkste reden van het niet behalen van het begrote resultaat is de extra inzet van personeel en dure inhuur van personeel. Een aantal incidentele posten, waaronder schadelastafrekeningen voorgaande jaren en enkele voorzieningen voor lopende juridische zaken leiden per saldo niet tot een ander resultaat.

 

De totale opbrengsten zijn gestegen met 15 miljoen euro naar 319 miljoen euro. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door betere omzetafspraken met zorgverzekeraars, de indexering van de opbrengsttarieven, schadelastafrekeningen oude jaren en een toename in de ontvangen subsidie. De omzetafspraken met zorgverzekeraars zijn nagenoeg nagekomen, waarmee de begrote omzet ruim is behaald.

De stijging van de kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de personele kosten als gevolg van een sterke stijging van inhuur van personeel bij een aantal essentiële functies, waaronder de OK. Door vertraging in de planning van nieuwe bouwprojecten en rentevoordelen zijn de begrote kosten voor afschrijvingen niet gerealiseerd en zijn de financieringskosten verder gedaald door de lage rentestand. Dit heeft eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan het behaalde financiële resultaat. Met het resultaat van 5,0 miljoen euro stijgt de solvabiliteit naar 23%, gecorrigeerd voor onder andere deelnemingen 19%, ruim boven de door banken vereiste 17%. Met een solvabiliteit van 23% is de beoogde doelstelling van minimaal 20% behaald.

Met banken is in januari 2016 een herfinanciering afgerond, waarbij afspraken zijn gemaakt over financiële performances die het ziekenhuis moet realiseren. Het belangrijkste daarbij zijn de DSCR en de solvabiliteitseis. Aan beide ratio’s wordt door het ziekenhuis in 2018 voldaan.