Planning & Control-cyclus

Met de Planning & Control-cyclus wordt beoogd het management te voorzien van een sturingsinstrument om de bedrijfsvoering op transparante, planmatige en toetsbare wijze in te richten, de voortgang van activiteiten te bewaken en gestelde doelen te realiseren. Onderdelen van de Planning & Control-cyclus zijn de jaarplancyclus, begrotingscyclus, tussentijdse managementinformatie en jaarverslaglegging.

De Planning & Control-cyclus is geen statisch instrument. Zowel interne als externe ontwikkelingen zullen vertaald moeten worden in de Planning & Control-cyclus. Hierbij is het van belang dat de Planning & Control-cyclus gelijke tred houdt met de besturingsvisie en de organisatieontwikkeling in het ziekenhuis. Hoofddoelstelling is dat de Planning & Control-cyclus een bijdrage levert aan een goede besturing en bedrijfsvoering van Bravis ziekenhuis.

Bravis ziekenhuis heeft het vastgestelde meerjarenbeleid als uitgangspunt genomen voor de inrichting van de Planning & Control-cyclus. De strategische doelstellingen uit het dynamisch beleidsplan zijn daarin verwerkt en in de kaderbrief vertaald naar doelstellingen op zorgafdeling- en stafafdelingniveau. Aan de hand daarvan hebben de zorgafdelingen/ stafafdelingen jaarplannen opgesteld en zijn de managementafspraken via een OPS (One Page Strategy) vastgelegd tussen de Raad van Bestuur en het management. De resultaten worden elke drie maanden gerapporteerd en besproken met interne adviesorganen en relevante derde partijen (banken).

Doorontwikkeling Planning & Control-cyclus

In de managementafspraken en managementinformatie is naast financiële en productieafspraken met name aandacht besteed aan kwaliteit van de zorg en risicomanagement. In 2018 is de Planning & Control-cyclus geëvalueerd met als doel de werking en opzet te verbeteren. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de investeringsplanning en aanpassing van de rapportages in 2019.