(exploitatie)Resultaat

De ontwikkeling van het resultaat is positief en zal zich verder moeten verbeteren van 1,5% naar 2% omzetmarge. Deze marge van 2% is de norm bij het opstellen van begroting en financiële meerjarenplannen. Ontwikkeling bedrijfsresultaat is stabiel en positief.

Met het behalen van het positief resultaat van 5,0 miljoen euro verbetert de solvabiliteit en is het gewenste niveau van 20% behaald. De omzetratio is gestegen naar 19,5% en blijft nog achter bij het gestelde doel van 20%. Het balanstotaal is gelijk gebleven, tegenover een toename van de activa staat een afname van liquide middelen. De verwachting is dat met de uitvoering van het huisvestingsplan (loopt tot en met 2019) het balanstotaal stabiliseert en vanaf 2020 verder zal dalen. 

* Voorziening groot onderhoud is vervallen en toegevoegd aan het eigen vermogen. Effect op solvabiliteit van + 2,0%

Debt Service Coverage Ratio

De Debt Service Coverage Ratio is meer dan voldoende en stabiel. Met 2,09 overtreft deze ruim de gestelde eis van 1,5. Het Bravis ziekenhuis beschikt hiermee over een vrije geldstroom waarmee de liquiditeitspositie kan verbeteren en middelen vrij komen voor noodzakelijke investeringen in ICT en medische apparatuur.

Current ratio

De current ratio in 2016 is toegenomen door de gerealiseerde herfinanciering. Met de uitvoering van het geplande huisvestingsplan, met name renovatie van klinieken en poliklinieken in Roosendaal is de current ratio gedaald naar 0,89, onder het niveau van 1,0 die als norm door de markt wordt gesteld. De verwachting op basis van de meerjarenplanning is dat de current ratio na de periode 2019/2020 minimaal 1,0 bedraagt.  

De financiële resultaten in de periode 2016 t/m 2018 zijn met 1,6% omzetmarge redelijk te noemen en structureel beter dan de jaren voor 2016. Het ziekenhuis zal zich nog moeten verbeteren om de doelstelling van 2% rendement (marge) te behalen zodat de financiering van de organisatie kan worden gecontinueerd en ambities kunnen worden gerealiseerd.

Toekomst

De omzetgroei verwachting voor de komende jaren is beperkt, tarieven staan onder druk en volumegroei is niet meer vanzelfsprekend. Aandacht voor beheersing van de zorgkosten is blijvend noodzakelijk. Tegenover substitutie van medisch specialistische zorg naar eerste en anderhalve lijnszorg staat een beperkte groei van complexe zorg. Deze beweging zal leiden tot krappe marges en een lagere dekking voor de overhead en kapitaalslasten. Met het aflopen van het huisvestingsplan in 2019 ontstaat financiële ruimte om investeringen in apparatuur en ICT met eigen middelen te financieren. Bravis ziekenhuis is financieel gezond en het financieel beleid is erop gericht dit zo te behouden.

Met de toenemende risico’s voor het ziekenhuis moeten financiële problemen tijdig worden gesignaleerd. In de Planning & Control-cyclus is veel aandacht voor het meten van de financiële performances van de organisatie. Elk kwartaal wordt de voortgang verantwoord met een aantal KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren). Afwijkingen worden geanalyseerd en toegelicht aan het management, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Met het bijhouden van een financiële meerjarenplanning, aangepast aan de laatste ontwikkelingen van bekostiging en begrotingen, wordt de financiële voortgang gemonitord.

De Raad van Bestuur heeft het maatschappelijk verslag en de jaarrekening over 2018 vastgesteld in een vergadering van de Raad op 22 mei 2018 en deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de stukken in haar vergadering van 22 mei 2019 besproken waarbij tevens kennis is genomen van de bevindingen van Deloitte Accountants. Mede op grond van het advies van de Commissie Bedrijfsvoering en Financiën van de Raad van Toezicht, die in de conceptfase overlegd hebben met de externe accountant, heeft de Raad de jaarrekening over 2018 goedgekeurd. Er is ingestemd met het maatschappelijk verslag.