Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband

In 2017 is de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) opgericht. Bij het vaststellen van de cao Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS 2016) is afgesproken dat specialisten in dienstverband zich verenigen om meer betrokkenheid/medeverantwoordelijkheid van de medisch specialist in dienstverband binnen het ziekenhuis te creëren. 

De VMSD is ook opgericht om de belangen van haar leden te behartigen in relatie tot Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en de medische staf. Dus voor specialisten in dienstverband die onder AMS 2016 vallen én diegenen die onder de CAO Ziekenhuizen vallen. Hiervoor is een vaste overlegstructuur met de Raad van Bestuur en Vereniging Medische Staf van Bravis ziekenhuis.

In 2018 zijn de volgende dossiers door de VMSD behandeld:

  • Invoeren jaargesprekken. In samenspraak met de Raad van Bestuur is er een begin gemaakt.
  • Dossier rondom pensioenaftopping. Deze discussie is afgesloten.
  • Roosterprogramma ter vervanging voor andere planningssoftware (door Monaco ontwikkeld). In 2019 zullen diverse vakgroepen dit programma testen.
  • Aandacht geschonken aan ‘Gezond en veilig werken’ (op basis van Werkvermogensmonitor). Door aan te sluiten bij landelijke cursussen en bijeenkomsten voor bestuurders van MSB’s en VMSD’s wil het bestuur aangesloten blijven bij actuele ontwikkelingen en thema’s.

Leden Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband

In 2018 bestond het Bestuur Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband uit:

Naam en voorletters Functie in VMSD Functie in Bravis ziekenhuis
Mw. E. Vossebeld Voorzitter Ziekenhuisapotheker
Dhr. M. Pas Secretaris Revalidatiearts
Dhr. N. Jansen Penningmeester Kinderarts
Dhr. R. Groenewegen Lid SEH arts
Mw. C. van Engen Lid Geriater