Verpleegkundige AdviesRaad

De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) adviseert de Raad van Bestuur om de kwaliteit van verpleegkundige zorg te waarborgen én te verbeteren. Ook stimuleert de VAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en bevordert het professionalisering en profilering van de beroepsgroep.

Vergaderingen en adviezen

In 2018 is de VAR tweewekelijks bijeengekomen en het dagelijks bestuur wekelijks. Er is overleg geweest met de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het Medisch Stafbestuur. De VAR heeft zich in 2018 met name gericht op het thema ‘verpleegkundig leiderschap’, maar ook op onderstaande thema’s

 • Herziene procedure code behandelingsbeperking
 • Lateralisatieplannen Dialysecentrum, Longgeneeskunde, Cardiologie, Interne Geneeskunde, IC/CC en EHH en Oogheelkunde
 • Beleidsplan ziekenhuis
 • Organisatieplan Acute Opname Afdeling
 • Aanpassing bezoektijden
 • Ethisch beleid en ethiekondersteuning
 • Eén hoofdlocatie Bravis ziekenhuis vanaf 2025
 • Rookvrij Bravis

Activiteiten en contacten

 • Deskundigheidsbevordering

  In samenwerking met Bestuur Medische Staf werd op 19 april 2018 een symposium georganiseerd met als onderwerp aanspreekcultuur. Sprekers waren Pieter Bas Lalleman, verpleegkundige en socioloog, Franske Keuter, voormalig anesthesioloog en voormalig inspecteur IGJ, Huib Cense, chirurg en vicevoorzitter FMS en Michiel Peereboom, basisarts en cabaretier. Eveneens in samenwerking met Bestuur Medische Staf werd het initiatief genomen tot de invoering van de SBARR communicatie. Het doel? De communicatie tussen artsen en verpleegkundigen in acute situaties optimaliseren.

 • Bijeenkomsten intern

  • Commissie medische gassen
  • Werkgroep implementatie SBARR
  • Bijeenkomsten rondom beleidsplan 2019-2021
  • Werkgroep, klankbordgroep en evaluatie Toekomstbestendige Verpleegkundige Zorg
  • Patiëntveiligheidsronde
  • Themabijeenkomst Raad van Toezicht
  • Werkgroep Behandelbeperking
  • Evaluatie inrichting zorgbedrijf
  • IGJ Jaargesprek over governance
 • Bijeenkomsten extern

  • Symposium ‘Nursing leadership in the ICU’
  • V&VN bijeenkomst ‘VAR bestuurskamer’
  • Blended training EBP nursing congres
  • Verenigingsconferentie V&VN
  • Bijeenkomst Transform rondom associate degree zorg
  • Masterclass Ontregel de zorg, Q-consult

Dag van de Zorg

Op 17 mei 2018, de Dag van de Zorg, organiseerde de VAR een stageochtend voor leden van het managementteam en de Raad van Toezicht. Zij liepen een ochtend mee met een verpleegkundige op een klinisch verpleegafdeling. De MT-leden koppelden hun ervaringen terug in de vorm van ‘tops’ en ‘tips’.

Samenstelling

Aan het eind van het verslagjaar kende de VAR de volgende samenstelling:

Naam en voorletters Functie in VAR Functie in Bravis ziekenhuis
Mw. E. Wilting-Bijlaart Voorzitter Senior ontwikkelcoach KOC
Mw. M. Zaalberg Vicevoorzitter Verpleegkundige IC/CC
Mw. H. de Meijer Vicevoorzitter Dermatologie verpleegkundige
Mw. N. van Koeveringe Secretaris Adviseur ZKV Cliëntzaken
Mw. K. Sarwari Lid Hbo verpleegkundige, traineetraject
Mw. M. Vervuren-Claesen Lid Teamleider IC/CC
Mw. S. Oosterveld Lid VS traumatologie
Mw. L. Blok Secretaresse Secretaresse VAR, KAR en cie Ethiek


Alle leden zijn werkzaam als verpleegkundige, verpleegkundig specialist of hebben een verpleegkundige achtergrond.