Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) heeft 17 zetels. In oktober 2018 waren verkiezingen gepland, maar die zijn niet doorgegaan omdat er zich slechts 16 kandidaten hadden aangemeld. Deze 16 kandidaten zijn geïnstalleerd en vormen de nieuwe OR. De OR wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, vicevoorzitter en ambtelijk secretaris. De OR werkt met de reguliere commissies Financiën, Arbo en PR. De overige onderwerpen worden verdeeld over twee commissies (commissie 1 en commissie 2). Naast het commissiewerk neemt een aantal leden van de OR ook deel aan werk- en klankbordgroepen.

Vergadercyclus

De leden van de OR komen elke dinsdag bij elkaar voor de commissies en een plenair overleg. Daarnaast zijn er verschillende gestructureerde overlegsituaties, namelijk:

 • 7 keer per jaar OR-vergadering tussen de OR-leden onderling
 • 6 keer per jaar overlegvergadering tussen OR, Raad van Bestuur en management HRM
 • 1 keer per jaar overlegvergadering tussen OR, Raad van Bestuur en management HRM in aanwezigheid lid Raad van Toezicht
 • 1 keer per jaar sluit een delegatie van de OR aan bij vergadering Raad van Toezicht
 • 7 keer per jaar agendaoverleg tussen Raad van Bestuur, management HRM en het dagelijks bestuur van de OR

Daarnaast zijn er regelmatig overleggen tussen het dagelijks bestuur en het management HRM, heeft de commissie Arbo jaarlijks overleg met de arbo-arts en voeren delegaties van de OR overleg met andere adviesorganen, zoals de VAR en de medische staf. De OR is lid van het LOMOZ (landelijk platform medezeggenschap zorg) en leden van de OR bezoeken de bijeenkomsten. De OR heeft in 2018 een aantal scholingen gevolgd. Zo vergroten de OR-leden hun kennis en expertise over bepaalde onderwerpen.

In 2018 heeft de OR de volgende onderwerpen behandeld:

 • Samenwerking urologie
 • Wijziging procedure totstandkoming functiebeschrijvingen
 • Aandelentransactie poliklinische apotheek
 • Evaluatie fusieproces ondersteunende clusters
 • Klokkenluiders regeling
 • Bedrijfsnoodplan
 • Regeling jaargesprekken en POP-gesprekken
 • Duurzame samenwerking
 • Reorganisatie van SEH, IC, CCU
 • Regeling werving en selectie
 • Generatiebeleid
 • Vitaliteitswinkel
 • Lateralisatie dialysecentrum
 • Lateralisatie poliklinieken oogheelkunde en behandelcentrum
 • Verplichte vrije dag 2019
 • Privacystatement
 • Benoeming lid Raad van Toezicht
 • Duurzame samenwerking Diagnostiek Brabant
 • Jaarplan 2018 arbo & gezondheid
 • Lateralisatieplan dermaTeam
 • Uitbesteding schoonmaakwerkzaamheden
 • Deeltijdbeleid ziekenhuisapotheek
 • Beleidsplan 2000-2020
 • Lateralisatie longgeneeskunde, cardiologie en interne geneeskunde
 • Procedure code behandelingsbeperkingen
 • Organisatieplan AOA
 • Reorganisatie IC, CCU en SEH
 • Bravis rookvrij
 • Bravis naar één hoofdlocatie

Ledenlijst Ondernemingsraad

 • Dhr. E. van Rooij  voorzitter
 • Mw. Y. Broos
 • Dhr. P. van Dijk
 • Dhr. A. van Heijden
 • Mw. E. Holdtgrefe
 • Mw. E. van Hooijdonk
 • Mw. L. Jongeneelen
 • Dhr. E. Jonker
 • Mw. I de Kok
 • Dhr. M. Minheere
 • Dhr. R. Plaisier
 • Dhr. K. Potters
 • Mw. L. Rockx
 • Mw. T. Schrauwen
 • Mw. J. Szablewski
 • Mw. S. de Vos
   
 • Mw. A. Klaver ambtelijk secretaris