Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Bravis ziekenhuis is het medezeggenschapsorgaan voor alle cliënten van de gehele ziekenhuisorganisatie. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Leden worden op voordracht van de Cliëntenraad benoemd door de Raad van Bestuur. Leden van de Cliëntenraad verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger; zij ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten en verrichte werkzaamheden.

Werkwijze Cliëntenraad

Per 1 januari 2018 is de werkwijze van de Cliëntenraad gewijzigd. Er zijn vijf commissies in het leven geroepen die elk een aantal domeinen voor haar rekening neemt en voorbereidt voor overleg. Ook bereidt de commissie de door de Cliëntenraad uit te brengen adviezen over die onderwerpen voor. Het dagelijks bestuur coördineert het geheel en ziet toe op de voortgang van de werkzaamheden. In 2018 waren de volgende commissies in functie: bedrijfsvoering, dienstverlening en gastvrijheid, kwaliteit en veiligheid, marketing, communicatie en e-health en zorg. Tijdens de op 18 december 2018 gehouden evaluatievergadering is geconstateerd dat alle leden van de Cliëntenraad de nieuwe werkwijze als positief ervaren.

Zichtbaarheid Cliëntenraad

De Cliëntenraad is van mening dat hij zichtbaar moet zijn voor de 'achterban'. Deze zichtbaarheid wordt in de praktijk gebracht door aanwezig te zijn bij netwerkactiviteiten (onder andere de bijeenkomst 'maatschappelijke verantwoording') en zichtbaar te zijn op de website van Bravis ziekenhuis.

Werkplan

De Cliëntenraad heeft voor 2018 een werkplan gehanteerd waarin, per commissie, prioriteiten zijn vastgesteld. Bij het evalueren van het werkplan is geconstateerd dat een aantal commissies (te) veel speerpunten had benoemd. Bij het samenstellen van het werkplan 2019 is hier rekening mee gehouden.

Samenstelling

De Cliëntenraad wordt ondersteund door zijn ambtelijk secretaris en wordt financieel gefaciliteerd vanuit de ziekenhuisbegroting. De Cliëntenraad telt maximaal negen formatieplaatsen. Zes personen maakten gedurende het hele verslagjaar deel uit van de Cliëntenraad. Bekijk een overzicht van de leden van de Cliëntenraad.

Vergaderingen en activiteiten

De Cliëntenraad heeft tijdens het verslagjaar elf keer vergaderd. Naast de plenaire vergaderingen waren er overleggen in commissieverband, en periodiek vond ook overleg plaats tussen de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur (en soms met de Raad van Toezicht). Regelmatig is overleg gevoerd met diverse gremia en functionarissen uit de organisatie.

Overlijden voorzitter

Na een ziekteperiode van bijna één jaar overleed op 16 december 2018 Rob van Dijk, voorzitter van de Cliëntenraad. Rob was sinds 1 januari 2014 actief in de Cliëntenraad van aanvankelijk het Franciscus Ziekenhuis en later Bravis ziekenhuis. Per 1 januari 2018 werd Rob voorzitter van de Cliëntenraad. Met respect en dankbaarheid denken wij terug aan de inbreng van Rob.

Besproken onderwerpen

Tijdens zijn evaluatievergadering van 18 december 2018 blikte de Cliëntenraad terug op zijn functioneren in het afgelopen jaar. Onderwerpen die in 2018 aan de orde kwamen, passeerden de revue. Geconstateerd werd dat 'missie en visie' als een rode draad door het functioneren van de Cliëntenraad loopt. De Cliëntenraad richt zich steeds op consequenties die voor de cliënt aan de orde zijn en stelt het belang van de cliënt centraal. Aan de hand van een Patiënten Effect Rapportage worden consequenties voor de cliënt in beeld gebracht. Bekijk een opsomming van schriftelijke adviezen en reacties aan de Raad van Bestuur.

Schriftelijke adviezen aan de Raad van Bestuur:

2018.01 Gevraagd advies herziene procedure code behandelingsbeperkingen (18 januari)
2018.02     Gevraagd advies lateraliseren dialysecentrum (21 maart)
2018.03 Gevraagd advies lateraliseren cardiologie, longgeneeskunde en interne geneeskunde (19 april)
2018.05 Gevraagd advies reorganiseren SEH, IC en CCU-EEH (17 mei)
2018.06 Gevraagd advies PER (28 mei)
2018.08 Gevraagd advies harmonisatie parkeertarieven (20 juni)
2018.10 Gevraagd advies beleidsplan 2019-2021 Samen word je beter (26 juni)
2018.11 Gevraagd advies lateralisatieplan poliklinieken oogheelkunde, behandelcentrum oogheelkunde (2 juli)
2018.12 Gevraagd advies duurzame samenwerking met Diagnostiek Brabant (13 augustus)
2018.13 Gevraagd advies overname aandelen van Brocacef (13 augustus)
2018.17 Gevraagd advies Bravis rookvrij (5 november)
2018.18 Gevraagd advies Bravis naar een hoofdlocatie vanaf 2025 (5 november)
2018.19 Gevraagd advies senior friendly hospital (7 november)
2018.20 Gevraagd advies ethisch beleid en ethiekondersteuning (29 november)
2018.21 Gevraagd advies harmonisatie bezoektijden (29 november)
2018.22 Ongevraagd advies naamborden verpleegafdelingen (29 november)

 

Schriftelijke reacties aan de Raad van Bestuur:

2018.04 Reactie op aanvulling en uitbreiding advies herziene procedure code behandelingsbeperkingen (19 april)
2018.07 Reactie op Beslist Samen Beslissen (29 mei)
2018.09 Aanbieden CR werkplan 2018-2019 (20 juni)
2018.14 Reactie op Kaderbrief (30 augustus)
2018.15 Melding invulling DB CR (1 november)
2018.16 Voordracht voor herbenoeming in CR van Bert Suijkerbuijk (1 november)
2018.23 Wens inzake evaluatie functioneren life coach OC (10 december)