Vereniging Medische Staf

De Vereniging Medische Staf (VMS) bestond op 31 december 2018 uit 243 gewone leden en 37 buitengewone leden. De buitengewone leden zijn bijvoorbeeld chefs de clinique en gastspecialisten. De VMS richt zich voornamelijk op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, maar soms ook op stafbreed strategisch beleid.

Stafbestuur

Het stafbestuur komt wekelijks bij elkaar. Tweewekelijks is er overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast is er jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht en Cliëntenraad, en eens per kwartaal met de Verpleegkundige Advies Raad (VAR). Het stafbestuur wordt ondersteund door het bureau medische staf. Het secretariaat vervult een belangrijke rol bij het ondersteunen van het IFMS-traject, de stafcommissie Kwaliteit en bij de werving en selectie van nieuwe specialisten. Bekijk een overzicht van de leden van het stafbestuur hieronder.

Besluitvorming

Jaarlijks vindt de algemene vergadering van de VMS plaats. De algemene vergadering heeft met name betrekking op het intern functioneren van de vereniging. Maandelijks is er een kernstafvergadering waarin onderwerpen als kwaliteit en patiëntveiligheid aan de orde komt. In de kernstafvergaderingen zijn alle vakgroepen vertegenwoordigd. Alleen gewone leden hebben stemrecht. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is uitgenodigd om bij de algemene ledenvergadering en kernstafvergaderingen aanwezig te zijn.

Participatie specialisten

Medisch specialisten spelen een rol in het management van het ziekenhuis. Zowel de Raad van Bestuur als de VMS hechten aan de verdere ontwikkeling van het duaal management. Naast de medisch managers op zorgeenheidsniveau zijn er medisch adviseurs op zorggroepniveau. Zij maken deel uit van het ziekenhuismanagementteam en hebben een adviserende taak. In 2018 vervulden dhr. T. van den Ende, anesthesioloog, dhr. H. Krepel, internist, en dhr. M. Franken, klinisch fysicus, deze functie.

Leden Stafbestuur

Het stafbestuur bestond op 31 december 2018 uit;

Naam en voorletters Functie in Stafbestuur Functie in Bravis ziekenhuis
dhr. R.S. Pal Voorzitter Gynaecoloog
dhr. R.H. Triepels Vicevoorzitter en secretaris Klinisch chemicus
dhr. J.A.C.M. Leijs Penningmeester Anesthesioloog
mw. M.C.C. de Beer Lid Revalidatiearts
dhr. B.W. Kuiken Lid Chirurg
mw. S. Duyar Lid Kinderarts