Participatie specialisten

Medisch specialisten spelen een rol in het management van het ziekenhuis. Zowel de Raad van Bestuur als de VMS hechten aan de verdere ontwikkeling van het duaal management. Naast de medisch managers op zorgeenheidsniveau zijn er medisch adviseurs op zorggroepniveau. Zij maken deel uit van het ziekenhuismanagementteam en hebben een adviserende taak. In 2018 vervulden dhr. T. van den Ende, anesthesioloog, dhr. H. Krepel, internist, en dhr. M. Franken, klinisch fysicus, deze functie.

Een andere belangrijke schakel tussen het ziekenhuis en de medische staf zijn de decanen kwaliteit en patiëntveiligheid. De decanen adviseren de Raad van Bestuur, het Stafbestuur, de managers op zorggroep- en zorgeenheidsniveau en de medisch specialisten over kwaliteit en veiligheid van zorg. De decanen vervullen hiernaast een belangrijke rol bij de afhandeling van calamiteiten, claims en klachten. Elke twee weken vindt er overleg plaats met het lid van de Raad van Bestuur dat kwaliteit in de portefeuille heeft en de voorzitter Stafbestuur. Medisch specialisten die betrokken zijn geweest bij een calamiteit worden door de decanen uitgenodigd om hun ervaringen te delen met de medische staf. Momenteel wordt deze functie vervuld door mw. A. Groenhuijzen, ziekenhuisapotheker, en mw. G. Wijma, geriater. De leden van de VMS zijn daarnaast actief binnen de stafcommissies en ziekenhuiscommissies met elk een specifiek aandachtsgebied.