Patiëntenklachtencommissie

De patiëntenklachtencommissie neemt schriftelijke klachten in behandeling van patiënten of diens vertegenwoordigers over gedragingen van personen werkzaam in of voor het ziekenhuis. Deze gedragingen hebben betrekking tot de verpleegkundige of (para-) medische behandeling óf de bejegening. Veel klagers willen met het indienen van een klacht een signaal afgeven om herhaling bij andere patiënten te voorkomen of suggesties doen die de zorg- en dienstverlening verbeteren.

Er zijn in 2018 totaal 11 klachten van 11 klagers ontvangen. Een aantal van de ingediende klachten bestond uit meerdere klachtaspecten. Deze zijn in de oordelen separaat beoordeeld. Van de ingediende 11 klachten zijn 2 klachten door de klagers ingetrokken en is 1 klacht niet-ontvankelijk verklaard. Op 31 december 2018 waren alle klachten, op 1 na, afgehandeld. Het oordeel over de laatste klacht is op 14 januari 2019 aan betrokkenen verzonden. De commissie heeft de behandelde klachten als volgt beoordeeld:

 • Eenmaal onthouding van oordeel
 • Viermaal ongegrond
 • Tweemaal gedeeltelijk gegrond/gedeeltelijk ongegrond
 • Eenmaal gedeeltelijk ongegrond/gedeeltelijk onthouding van oordeel
   

Leren van klachten

Bij drie klachten zijn aanbevelingen gedaan:

 1. Maak verslagen van gesprekken die de apothekersassistenten voeren met de patiënten in het kader van het ontslag uit Bravis ziekenhuis. Dit is bedoeld in het protocolMedicatieverificatie bij ontslag’. Het verslag wordt toegevoegd aan het verpleegkundig dossier. Deze aanbeveling is niet overgenomen. De aanbeveling is niet te realiseren in de dagelijkse werkzaamheden.
   
 2. Voer ziekenhuisbreed de maatregel in dat artsen alle nieuwe patiënten in de ochtend na de opname vanuit de spoedeisende hulp screenen, ook al is er een diagnose gesteld en het beleid bepaald. Deze aanbeveling is overgenomen en de maatregel is opgenomen in het protocol ‘Hoofdbehandelaarschap’.
   
 3. Bewaak de privacy van een patiënt door bij de overdracht aan het bed van de patiënt slechts de meest noodzakelijke informatie met elkaar te delen. De overige informatie dient op een andere wijze voorafgaand aan de bespreking aan bed te zijn gegeven. Deze aanbeveling is niet overgenomen. De overdracht tussen verpleegkundige en arts vindt plaats tijdens de visiteronde. Dit is een specifiek en belangrijk moment waarbij zowel de verpleegkundige, de arts en de patiënt aanwezig dienen te zijn. Technisch en organisatorisch gezien is het niet mogelijk hiervoor een andere oplossing te vinden. Wel wordt aandacht gevraagd voor het bewaken van de privacy tijdens deze overdracht.

Verslagjaar 2018

Samenstelling patiëntenklachtencommissie

Naam en voorletters Functie in patiëntenklachtencommissie
Dhr. Mr. C. Mattheussens voorzitter
Dhr. W. Edens Extern lid op voordracht Cliëntenraad
Mw. T. Klaassen Extern lid op voordracht Cliëntenraad
Mw. M. Adriaanse Intern lid
Dhr. D. Borg Intern lid
Mw. M. van der Horst Intern lid
Dhr. A. Jahn Intern lid
Dhr. E. Sadée Intern lid
Dhr. M. van Straalen Intern lid
Mw. J. Verdonk-Heijkoop Intern lid
Mw. J. Thijs-Spitters Ambtelijk secretaris