Strategisch risicomanagement

Met strategisch risicomanagement wil het Bravis ziekenhuis de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen op strategisch niveau in beeld brengen. In 2015 zijn deze risico’s benoemd en maatregelen voorgesteld. Tien risico’s kregen de jaren daarna extra aandacht. In juli 2018 is de eindstand van de beheersmaatregelen voor deze risico’s opgemaakt. U vindt die in de tabel hieronder.

Risico Beheersmaatregelen Wat is er gebeurd tot dusver?
Kwaliteit en veiligheid    
Ontbreken van een adequate kwaliteits- en veiligheidscultuur
 • Aanspreekcultuur verbeteren en feedback op persoonsniveau
 • Specifieke rapportages ontwikkeld gericht op medicatie voorschrijven en NR/NB beleid, kwartaal meting en doorvoeren verbetering.
 • Jaarlijks dossieronderzoek door vakgroepen.
 • Kwaliteit is onderwerp op kernstaf en bij najaarsgesprekken met de vakgroepen
Disfunctioneren van medisch specialisten en/of maatschappen
 • Verder ontwikkelen van kwaliteitsstuurinformatie op specialist- en medewerkerniveau
 • Indicatorenset VMS grotendeels beschikbaar op Cognos
 • BKR kwaliteit wordt per kwartaal besproken
 • Breda uitrol kwaliteitsmatrix
Onvoldoende competenties bij vpk om de complexe patiëntenzorg te overzien en organiseren
 • Uitvoering geven aan project verpleegkundig functiemix (opleiding en realiseren andere verhouding HBO/MBO)
 • Project organisatie ingericht
 • Inventarisatie opleidingsniveau afgerond
 • HBO scholing voor 2 groepen afgerond
Onvoldoende samenwerking, communicatie en overdracht tussen professionals
 • Overdracht bij kwetsbare groepen optimaliseren middels ondersteuning met ICT, werken aan ketendossiers
 • REN besluit om digitale uitwisseling te ontwikkelen
 • Afspraken binnen West-West over overdracht kwetsbare ouderen
 • IC PDMS chipsoft ingevoerd
 • E-overdracht verpleging en MSVT
Marktontwikkeling    
Onvoldoende onderscheidend vermogen: patiënten/verwijzers kiezen niet per se voor Bravis
 • Onderscheidend vermorgen invullen vanuit Bravisprofiel (samen, ingebed in de regio, multidisciplinaire zorg)
 • Communicatie van Bravisprofiel in de regio gericht op het creëren van langdurig vertrouwen
 • Accent in communicatie op patiënt en specialistverhalen
 • Realiseren van 1,5 lijns zorg projecten met huisartsen
 • Jaarlijkse maatschappelijke verantwoordingsbijeenkomst
 • Marketingcampagne reumatologie is geïmplementeerd
Sturing    
Gebrekkige samenwerking RvB - medisch specialisten
 • Open en transparant delen van risicovolle gebeurtenissen en zorgen tussen RvB/vz VMS/vz MSB, leiden tot afwegingen van belangen en verbeteracties
 • Risico's worden gedeeld en beheersmaatregelen besproken en doorgevoerd in onderlinge afstemming
 • Rol decanen en opstelling bestuur VMS gericht op versterken openheid
Slecht functionerende RvB/MT
 • Invoeren 360 graden methodiek voor evaluatie functioneren RvB en MT-leden
 • 360 evaluatie RvB heeft in 2017 plaatsgevonden incl. feedback adviesorganen
 • 360 evaluatie MT leden is begin 2018 uitgevoerd
Financiën en bedrijfsvoering    
Effect van lage prijs/volume- afspraken met verzekeraars op omzet
 • Verbeteren stuurinformatie over tarieven, realisatie volume en benutting omzetafspraken en daarop daadwerkelijk sturen
 • Verbetering analyse en prognose (P&C)
 • Marktverkenning tarieven is structureel onderdeel verkoopplan
 • Frequentie van analyse en prognose is opgevoerd
ICT datalek
 • ICT/Informatie beveiligingsbeleid versterken en handhaven
 • Functionaris gegevensbescherming + security-officer information aangesteld
 • Secure mail doorgevoerd
 • Interne communicatie/awareness verhoogd
 • Nulmeting NEN7510 + AVG uitgevoerd