Algemeen beleid

Bravis ziekenhuis wil patiënten een veilige omgeving bieden, gericht op veilige zorgverlening en kwaliteitsverbetering. Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van de risico’s van hun handelen (en elkaar hierop aanspreken). Daarnaast is inzicht nodig in de uitkomsten van behandelingen. Op afdelingen waar de methode Continu Verbeteren is ingevoerd, wordt dit onderdeel van het dagelijks werk. Het vermogen om te reageren op veranderingen wordt bovendien vergroot. Medewerkers nemen steeds vaker zelf de regie.

 • NIAZ-keurmerk en overige kwaliteitsmodellen

  Bravis ziekenhuis gebruikt het kwaliteitssysteem Qmentum van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). In december 2018 keken auditoren van het NIAZ naar kwaliteit en patiëntveiligheid binnen het ziekenhuis.

 • Veilig incident melden

  Van medewerkers wordt verwacht dat zij incidenten melden, zodat deze onderzocht kunnen worden. De centrale VIM-commissie (CVC) bekijkt alle hoogscorende meldingen en beoordeelt of er vanuit CVC actie nodig is.

 • Prospectieve Risico Inventarisaties (PRI’s)

  In 2018 is het aantal uitgevoerde PRI’s gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Naast de 14 PRI’s uitgevoerd op zorgprocessen en 59 op aangeschafte medische apparatuur, zijn PRI’s uitgevoerd ter voorbereiding van interne verhuizingen en onderwerpen zoals de invoering van de zakkaartjes-app. Er zijn diverse verbetermaatregelen uitgezet op de niet geaccepteerde risico’s.

 • COMPaZ-enquête patiëntveiligheid

  COMPaZ staat voor Cultuur Onderzoek onder Medewerkers over Patiëntveiligheid in Ziekenhuizen. Ter voorbereiding op de NIAZ-accreditatie is in 2018 de COMPaZ-enquête patiëntveiligheid uitgezet bij alle zorgverleners.

 • Bravis Continu Verbeteren

  In Bravis ziekenhuis wordt gewerkt volgens de lean-filosofie Bravis Continu Verbeteren. We vragen ons voortdurend af wat beter kan en wat de toegevoegde waarde van onze acties is voor de patiënt en de interne klant.

 • Strategisch risicomanagement

  Met strategisch risicomanagement wil het Bravis ziekenhuis de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen op strategisch niveau in beeld brengen. In 2015 zijn deze risico’s benoemd en maatregelen voorgesteld. Tien risico’s kregen de jaren daarna extra aandacht. In juli 2018 is de eindstand van de beheersmaatregelen voor deze risico’s opgemaakt.

 • Informatieveiligheid en Privacy

  Op 25 mei 2018 werd de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De overgang naar de AVG is goed verlopen. In 2019 zal de naleving worden gecontroleerd.

Crisisorganisatie

In 2018 is er gewerkt aan de inrichting van de crisisorganisatie. Het crisisplan en het crisiscommunicatieplan zijn herschreven en door middel van een table top-training beoefend. Scenario’s als het Ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP), Bedrijfsnoodplan en griepepidemieplan zijn geactualiseerd. Het ZiROP is met deelplanoefeningen getoetst. Op basis van de evaluaties worden de plannen in 2019 waar nodig aangepast. Ook is het opleiden van ontruimers en BHV’ers voortgezet. Om tijdens een calamiteit de crisisorganisatie snel te kunnen alarmeren, is een geautomatiseerde belboom ingericht.

Ondersteuning vanuit ICT-afdeling

In 2018 heeft de ICT-afdeling ondersteuning gegeven aan de diverse lateralisatieprojecten van Bravis ziekenhuis. Hierbij zijn diverse infrastructurele systemen vervangen en is de internetverbinding uitgebreid. Ook is er ondersteuning gegeven bij de diverse verhuizingen. Er is gestart met het vervangen van de centrale dataopslagsystemen.