HRM beleid

Bravis ziekenhuis wil een aantrekkelijke werkgever zijn met deskundige en tevreden medewerkers. Om onze maatschappelijke taak goed te kunnen uitoefenen, zijn een gezonde en veilige omgeving essentieel. Werken volgens kernwaarden en met support van leidinggevenden zijn belangrijke voorwaarden om onze plannen te realiseren. Samen doen waar we goed in zijn.

Werken volgens kernwaarden en met support van leidinggevenden zijn belangrijke voorwaarden om onze plannen te realiseren. Samen doen waar we goed in zijn. Wij willen de uitstroom van medewerkers verminderen en de instroom en talentontwikkeling stimuleren. Dat betekent dat we met enthousiaste medewerkers samenwerken aan duurzame relaties en het versterken van ons imago. We werken nauw samen met regionale partners om de aantrekkingskracht van de regio te vergroten. Verbeteringen en vernieuwingen op de werkplek komen niet tot stand zonder dat medewerkers leren. Daarom willen we een lerende organisatie zijn: een organisatie die medewerkers in staat stelt de zorg- en dienstverlening aan te passen aan een omgeving die voortdurend verandert. Leidinggevenden geven het goede voorbeeld en veilig werken wordt vanzelfsprekend. Het elkaar kunnen en durven aanspreken op gedrag is daarbij essentieel. We richten ons ook op preventie, een generatiebeleid (leeftijdsfasebewust personeelsbeleid) en het vergroten van de eigen regie van medewerkers.

HRM-beleidskader en HRM

In het HRM-beleid van 2018 stonden de volgende thema’s centraal:

1. Beleidsopgaven ontwikkelen voor thema ‘Versterken medewerker en organisatie’ Toekomstbestendige Verpleegkundige Zorg (TVZ)

2. Project functiebeschrijvingen zorgorganisatie

3. Kenniscentrum en leeraanbod

4. Arbo & Gezondheid

Beleidsopgaven

In het geactualiseerde beleidsplan is uitwerking gegeven aan het thema ‘Versterken medewerker en organisatie’. Er zijn drie beleidsopgaven vastgesteld die een centrale plek hebben in het HRM-beleid van de komende jaren.

Kenniscentrum en leeraanbod

Het kenniscentrum dat zich richt op opleiden en ontwikkelen van medewerkers is verder doorontwikkeld. De volgende zaken hebben in 2018 invulling gekregen:

Arbo & Gezondheid

Met het beleid Arbo & Gezondheid streeft Bravis ziekenhuis naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hieronder staan de belangrijkste thema’s die in 2018 zijn opgepakt:

Project functiebeschrijvingen zorgorganisatie

Volgens de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 heeft een medewerker met een dienstverband recht op een actuele functiebeschrijving. In 2018 is een groot deel van de zorggerelateerde functies binnen Bravis ziekenhuis (her)beschreven. Hiermee is een kwaliteitsverbetering gerealiseerd waarmee samenhang en consistentie in het functiegebouw is bereikt. Er is gekozen voor een methodiek waarbij de functie wordt beschreven aan de hand van de kernactiviteiten. In totaal zijn zo’n 75 functies (her)beschreven. Medewerkers zijn in werkoverleggen en klankbordgroepen betrokken geweest bij het proces.

José Barber - HRM-adviseur

Op weg naar toekomstbestendige verpleegkundige zorg

Interview met José Barber

Interview met José Barber

Chrissy Verheezen - Verpleegkundige oncologische chirurgie

Ik wil niet elke dag hetzelfde kunstje doen

Interview met Chrissy Verheezen

Interview met Chrissy Verheezen

Ancel van den Broek - Teamleider Moeder & Kindcentrum

Ik ga al 25 jaar met een glimlach naar mijn werk

Interview met Ancel van den Broek

Interview met Ancel van den Broek